วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร

โลกในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกันในประเทศและต่างประเทศง่ายขึ้นหรือที่เราเรียกว่า  โลกไร้พรมแดน”  จึงเป็นผลทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับชาวต่างชาติ      วัฒนธรรมไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านวิถีชีวิตและเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก  ส่งผลให้การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นจึงลดน้อยลง
            อาชีพการทอผ้าไหมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและมีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน   แต่เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจึงทำให้กรรมวิธีในการทอผ้าแบบดั้งเดิมของคนไทยจึงเปลี่ยนไปและเริ่มก้าวเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งอาจทำให้วิถีการประกอบอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นเริ่มสูญหายไปช้า ๆ  และไม่เหลือไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเพื่อการสืบสานและอนุรักษ์อีกต่อไปในอนาคต
            ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการพัฒนาจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทอผ้าไหมหมู่บ้าน
สังแก  ตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมิให้สูญหายไปและคงอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและรู้จักคุณค่า มีความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อลดจำนวนการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ่และเป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น


วิสัยทัศน์
            การหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่นเรื่องการทอผ้าไหมหมู่บ้านสังแกมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความเข้าใจในกระบวนการทอผ้าไหมรวมทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านสังแก  เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการในการทอผ้าที่ถูกต้อง  ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้

จุดมุ่งหมาย
            1. มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในกระบวนการทอผ้าไหม
            2. เกิดทักษะกระบวนการ   ลำดับขั้นตอนในการทอผ้าไหม
            3. เป็นแนวทางในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
            4. มีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการทอผ้าไหม
            5. มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไหม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.       ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนในการศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาและกระบวนการทอผ้าไหม
2.       ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีและกระบวนการทอผ้าไหมของหมู่บ้านสังแก
3.       ผู้เรียนมีความรักและเห็นคุณค่าความสำคัญในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง
4.       ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องกระบวนการทอผ้าไหมของหมู่บ้านสังแก เผยแพร่ต่อบุคคลอื่นหรือผู้ที่สนใจได้
5.       ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์และมีวินัยในการปฏิบัติงานทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
6.       ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การทอผ้าไหมไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพในท้องถิ่นลดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพต่างถิ่น

พันธกิจ
            1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทอผ้าไหม
            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการในปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม
            3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม  ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและสามารถที่จะทำได้ร่วมกับผู้อื่นและในชุมชนได้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในอนุชนคนรุ่นหลัง

เป้าหมาย
            ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถในกระบวนการทอผ้าไหมเพื่อเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว  สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในชุมชน  การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  สามารถเผยแพร่ความรู้  ควบคู่กับการมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่อการทอผ้าไหม

หลักการ
            1. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไหม
            2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งฝึกทักษะในการปฏิบัติและกระบวนการทอผ้าไหม  สามารถที่จะนำไปแสดงที่ต่างๆและสร้างรายได้
            3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและท้องถิ่น